Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

informacím.

1. Název: Obec Bernartice

2. Důvod a způsob založení: Obec Bernartice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb. , o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

3. Organizační struktura:

Zastupitelstvo – 7 členů

Samospráva, státní správa

Mgr. Aleš Chromík – starosta

Milan Horáček – místostarosta

Samospráva, státní správa

Erika Osmančíková – ohlašovna, Czechpoint, rozpočet a účetnictví

Libor Ptáček – správce majetku

4. Kontaktní spojení:

Obecní úřad Bernartice

Bernartice 60

790 57 Bernartice

Telefon: +420 584 442 0­53

E- mail: podatelna@bernartice.eu

www.bernartice.eu

ID Datové schránky: jigbmbu

4.1.Kontaktní poštovní údaje:

Obec Bernartice

Bernartice 60

790 57 Bernartice

4.2. Adresa úřadovny pro pro osobní návštěvu:

Obecní úřad Bernartice

Bernartice 60

790 57 Bernartice

4.3.Úřední hodiny:

Pondělí 7:00–16:30

Úterý 7:00–14:00

Středa 7:00–16:30

Čtvrtek 7:00–14:00

Pátek 7:00–14:00

4.4. Telefonní čísla a email:

Kancelář starosty:

Telefon: 584 442 056

Mobil: 776 205 406

e-mail: starosta@bernartice.eu

Kancelář obecního úřadu:

Telefon: 584 442 053

Mobil: 605 381 732

e-mail: podatelna@bernartice.eu

Správce majetku:

Mobil: 730 870 795

e-mail: spravce@bernartice.eu

Ubytování Domeček:

Mobil: 730 870 794

Pošta Partner:

Telefon: 583 034 765

e-mail: postapartner@bernartice.eu

Provozovny:

Tančírna Račí údolí

Telefon: 583 034 125

Mobil: 724 602 120

e-mail: tancirna@bernartice.eu

Bowling

Mobil : 723 700 190

e-mail: bowling@bernartice.eu

Hostinec

Mobil: 734 226 327

e-mail: hostinec@bernartice.eu

4.5. Adresa internetové stránky:

www.bernartice.eu

4.6. Adresa epodatelny: podatelna@bernartice.eu

5. Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

8423841/0100

Česká národní banka

94–2317861/0710

6. IČ: 00302325

7. Žádosti a informace:

– Ústně – v kanceláři úřadu

– Písemně

Obecní úřad

Bernartice

Bernartice 60

790 57 Bernartice

– e-mailem – podatelna@bernartice.eu

– elektronickým podáním: podatelna@bernartice.eu

– telefonicky na tel. čísle: 584 442 053

7.1. Lhůty a termíny:

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím

– Odkaz na zveřejněnou informaci – § 6 odst. l) – 7 dnů

– Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace – § 14 odst. 5, písm. b) – 7 dnů

– Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu – § 14 odst.5, písm.

  1. – 7 dnů

– Poskytnutí informace žadateli – § 14 odst. 5, písm. d) – 15 dnů

– Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů – 14 odst. 7) – 10 dnů

– Rozhodnutí o odvolání – § 16 odst.

  1. – 15 dnů

– Upřesnění žádosti o informaci žadatele – § 14 odst. 5, písm. a) – 30 dnů

– Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací – § 16a odst. 3 – 30 dnů

– Odvolání proti rozhodnutí – § 16 odst. 1) – 15 dnů

– Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) – od 1.1.2001

– Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) – od1. 1. 2002

7.2. Kdo může o informaci požádat:

– informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

7.3. Kdo informace poskytne:

– kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

7.4. Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno:

– Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.

– Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.

– Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.

– Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

7.5. Další omezení a práva na informace:

Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:

1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,

2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo

3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.

Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:

1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,

2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo

3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.

Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.

Povinné subjekty dále neposkytnou informace o

1. probíhajícím trestním řízení,

2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,

3. plnění úkolů zpravodajských služeb

4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,

5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen „právo autorské“) , je-li v držení

1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,

2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,

3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,

4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolu příjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo

5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.

Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

7.6. Jak se o informaci žádá:

Žádost o poskytnutí informace se podává

– ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo

– písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

7.7. Co musí písemná žádost obsahovat:

– označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

– musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,

– musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, lišíli se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

– je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

– musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.

– neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:

a. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,

b. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,

c. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

7.8. Jaký bude postup povinného k subjektu:

Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen „rozhodnutí o odmítnutí žádosti“), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Povinný subjekt žádost odloží, pokud:

0. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

1. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.

Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

7.9. Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví:

– pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele

– proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

7.10. Komu se odvolání posílá:

 – odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti u subjektu

7.11. Kdo o odvolání rozhodne:

– odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal

– ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal

-proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného sou­du.

8. Příjem žádostí a dalších podání: Podatelna

9. Opravné prostředky:

Odvolání

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.

– Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

– O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

– Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.

– Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného sou­du.

Stížnost

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel,

1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst.3,

2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d. nebo § 14 odst. 7.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

10. Pověřenec:

tomas.pavelka@sms-sluzby.cz telefon: +420 739 244 9­74

Obec Bernartice

Telefon: +420 584 442 053
E-mail: podatelna@bernartice.eu
IČ: 00302325
DIČ: CZ00302325
Adresa: Bernartice 60
790 57 Bernartice
Bankovní spojení:

8423841/0100

Datová schránka: jigbmbu

Úřední hodiny

Pondělí:  7:00 – 16:00 hod
Úterý: .............­.............­...
Středa:    7:00 – 16:00 hod
Čtvrtek: .............­.............­...
Pátek: .............­.............­...

  Prosím čekejte...