Místní knihovna

Provozní doba | středa: 16:30 – 18:30 hod.

Místní knihovna Bernartice se nachází v přízemí Centra volnočasových aktivit, Bernartice č.p. 107. Přístup je bezbariérový. Je dostupná všem čtenářům i ostatním návštěvníkům.

Knihovna poskytuje čtenářům tyto služby :

  • půjčování knih a časopisů
  • studování materiálů v prostorách knihovny
  • odborná pomoc při výběru knih
  • knihovnicko – informační lekce pro žáky ZŠ
  • kopírování
  • přístup na internet

Knihovnice | Mgr. Jana Chromíková

Kontakt: knihovnabernartice@email.cz

Přístup do online katalogu: https://www.kulturnidumjavornik.cz/…line-katalog

Zde můžete najít knihy, které jsou k dispozici z fondu knihoven Javornicka.

VÝPŮJČNÍ ŘÁD – Knihovna Bernartice

1. Čtenářem knihovny se může stát každý občan, který prokáže občanským průkazem (u cizinců platným pasem), podpisem na přihlášce se zaváže k dodržování výpůjčního řádu a uhradí poplatek za registraci.

2. Čtenář je v knihovně registrován po dobu běžného kalendářního roku. Registraci je třeba každoročně obnovovat.

3. Poplatky za registraci:

Dospělí První průkazka 80,– Kč První průkazka 40,– Kč manžel, partner

Děti do 6 let, mládež, studenti do 26 let.

Předškolní děti zdarma.

První průkazka 40,– Kč První průkazka 20,– Kč druhý a další se sourozenců
Důchodci První průkazka 40,– Kč První průkazka 20,– Kč manžel, partner

4. Po přihlášení do knihovny obdrží každý čtenář čtenářský průkaz, který předkládá při každé návštěvě knihovny. Čtenářský průkaz je nepřenosný. Při ztrátě průkazu vybere knihovna paušální poplatek za vystavení duplikátu ve výši 5,–Kč.

5. Výpůjční doba je jeden měsíc. Čtenář může požádat o prodloužení výpůjční lhůty. Pokud knihy nežádá další čtenář, knihovna mu vyhoví, nejvýše však dvakrát. Případnou další výpůjčku lze v odůvodněných případech pouze po předložení knihy. Výpůjční dobu periodik nelze prodlužovat.

6. Zájemcům o studijní literaturu, kterou knihovna nemá ve svých fondech, je možno zprostředkovat výpůjčku prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. (knihovna Javorník)

7. Pokud to dovolují provozní podmínky, knihovna zajišťuje u vybraných titulů především nové literatury jejich rezervaci. Kniha je po vrácení pro zájemce rezervována po dobu jednoho týdne. Poplatek za oznámenou rezervaci činí 10,–Kč.

8. Knihovní fond určený k prezenčnímu využití nelze půjčovat mimo knihovnu, V odůvodněných případech lze tento fond půjčit na omezenou dobu (týden) na kauci.

9. Při nedodržení výpůjční doby je knihovna povinna nevrácené materiály vymáhat prostřednictvím upomínek, které zasílá poštou, či po domluvě se čtenářem emailem, či sms.

Poplatky za upomínky:

• Poplatek z prodlení 10,–Kč

• První upomínka (2 týdny po uplynutí lhůty) 20,–Kč

• Druhá upomínka (2 týdny po první upomínce) 30,–Kč

• Třetí upomínka (4 týdny po druhé upomínce) 40,–Kč

• Čtvrtá upomínka (předsoudní) 50,–Kč

10. Čtenář je povinen s vypůjčenými materiály zacházet šetrně. Podtrhávání, vpisování poznámek či jiné poškozování je nepřípustné. Při poškození knihy nebo jiného materiálu (časopisu) vybírá knihovna pokutu ve výši 30,–Kč. Před odchodem z knihovny si čtenář prohlédne vypůjčené materiály, zjištěné závady ohlásí knihovníkovi.

11. Ztrátu musí čtenář knihovně uhradit buď stejným vydáním knihy (časopisu) nebo finanční částkou ve výši původní ceny + manipulačního poplatku 50,–Kč.

12. Pro počítačové zpracování jsou knihy označeny čárovými kódy. Při porušení čárového kódu vybírá knihovna pokutu ve výši 10,–Kč.

13. Internet je poskytován bezplatně: jedna vytištěná strana 2,–Kč

oboustranně 3,–Kč

14. Při soustavném porušování výpůjčního řádu nebo při jeho jednorázovém hrubém porušení má knihovna právo zrušit čtenáři členství ještě před uplynutím registračního období.

15. Stížnosti, připomínky a náměty pro činnost knihovny mohou čtenáři sdělit knihovnici.

Obec Bernartice

Telefon: +420 584 442 053
E-mail: podatelna@bernartice.eu
IČ: 00302325
DIČ: CZ00302325
Adresa: Bernartice 60
790 57 Bernartice
Bankovní spojení:

8423841/0100

Datová schránka: jigbmbu

Úřední hodiny

Pondělí:  7:00 – 16:00 hod
Úterý: .............­.............­...
Středa:    7:00 – 16:00 hod
Čtvrtek: .............­.............­...
Pátek: .............­.............­...

  Prosím čekejte...